Siirry sisältöön

Aihe: Sähkö
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: mehupillejä, ilmapalloja, polttimoita, johtimia, paristoja
Kesto: 15-60 min

Esittely & Opettajan ohje

Aihe: Valo ja värit
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla
ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: elintarvikevärejä, valkoisia kukkia
Kesto: 15-60 min

 

 

Aihe: Veteen ja happamuuteen liittyviä kokeellisia töitä
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita,
hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: Kaikkiin töihin tarvittavat tarvikkeet löytyvät kotoa.
Kesto: 15-90 min

Esittely & Opettajan ohje

Aihe: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014)
Ikäluokka: 2. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden tavoitteena on, että oppilaat pääsevät tutustumaan keuhkoihin ja sydämeen ja näiden toimintaperiaatteeseen sekä rakenteeseen. Lisäksi oppilaat tutustuvat hengitystie-elinten ja verenkiertoon liittyviin sairauksiin ja näihin liittyviin lääkärin tekemiin perustutkimuksiin. Lisäksi opintojakson tavoitteisiin kuuluu stetoskoopin ja verenpainemittarin käyttöön perehtyminen ja kokeileminen. Opetuksessa pyritään myös siihen, että oppilaille syntyy ymmärrys siitä mitä keuhkoissa tapahtuu hengitettäessä. Opintokokonaisuuden tavoitteisiin kuuluu myös sykkeen ja leposykkeen käsitteeseen tutustuminen.

Aihe: ihminen
Ikäluokka: 2. vuosiluokka

Tavoitteet: Opetuskokonaisuus on suunniteltu OPS (2014) tavoitteiden mukaisesti. Opetuskokonaisuudelle asetettuja tavoitteita ovat ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään ihmistä paremmin, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkityksellisiksi itselle, kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnanlähtökohtana sekä virittää uteliaisuutta ja kiinnostusta ongelmanratkaisu-ja tutkimustehtävien avulla erilaisia ilmiöitä kohtaan.

Käsitteelliset tavoitteet: Oppilaille syntyy käsitys aisteista ja elimistä, joita tarvitaan aistien havainnoimiseen. Tämän jälkeen oppilaat osaavat yhdistää silmän näköön, korvan kuuloon, ihon tuntoon, nenän hajuaistiin ja suun makuaistiin. Oppilaat pohtivat aistien merkitystä omassa elämässään. Oppilaat ymmärtävät, etteivät aistit toimi erillään toisistaan. Oppilaille syntyy käsitys aivojen ja aistien yhteistyöstä.

Opetuskokonaisuuden ohjeet pdf-tiedostona.

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 2. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa lukuihin 0-1000 liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "2. luokka: Luvut 0-1000"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita oppilaille voi asettaa painopisteenä ollessa matematiikan sanalliset tehtävät.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Sanalliset tehtävät"

Seuraavassa on listattu tuntityöskentelyyn sopivia tavoitteita matematiikan tunneille. Tavoitteita on listattu osa-alueisiin matemaattinen esittäminen, pitkäjänteisyys, virheiden käsittely ja rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunneille"

Alla olevasta linkistä löytyy valmis kokoelma matematiikan tuntityöskentelyä koskevia tavoitteita. Valmiiksi muotoillut työskentelytavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunnille

  1. matemaattinen esittäminen
  2. pitkäjänteinen työskentely
  3. virheiden käsittely ja
  4. rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn

...jatka lukemista "Miten tavoitelomakkeita käytetään oppitunneilla?"

Opettajan toiminnan kautta tehdään pitkäjänteinen työskentely matematiikan opiskelussa näkyväksi, tarjotaan sosiaalista kannustusta ja vertaismalleja sekä lievennetään virheiden tekemiseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Opettajan avustuksella oppilaat asetettavat tavoitteita, joilla edistetään oppilaiden realistista käsitystä omasta osaamisestaan ja tehdään edistyminen näkyvämmäksi. Opettajan toiminnalla rakennetaan oppimisympäristöä, jossa huomioidaan myös matematiikan ominaispiirteet, kuten matematiikan kieli.

...jatka lukemista "Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi"