Alakoulu 3-4

Tässä alla on koottuna eri lumatoimijoiden kehittämiä materiaaleja opetuksen tueksi alakoulun vuosiluokille 3-4.

Näistä linkeistä pääset myös muiden luokka-asteiden materiaaleihin:
Varhais- ja esiopetus
Alkuopetus, luokat 1-2
Alakoulu, luokat 3-4
Alakoulu, luokat 5-6
Yläkoulu, luokat 7-9
Lukio

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat… Lue lisää »Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa  -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat materiaalit lukuvuodelta 2017-2018. Jokaisessa projektissa on yhdistetty vähintään kolmen tieteenalan sisältöjä ja menetelmiä:

Lue lisää »Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Sähköä kaupungissa

Aihe: Sähkö
Ikäluokka: 4.-6. luokka.
Nuorempien oppilaiden kanssa suunnitelmaa voi toteuttaa soveltuvin osin.
Tavoitteet: Ympäristöopin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä niiden ilmiöitä. Tiukkojen oppiainerajojen sijaan sähköön tutustutaan tässä opetuskokonaisuudessa ilmiönä ja eri näkökulmista. Opetussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on harjaantua hankkimaan ja arvioimaan tietoa erilaisten tutkimustehtävien avulla. Luokkahuoneessa tehtävien tutkimusten avulla on tarkoitus pohtia yhdessä sitä, miten saatua tutkimustietoa voi hyödyntää ja soveltaa luokkahuoneen ulkopuolisiin tilanteisiin. Erilaisten tutkimustehtävien tavoitteena on herättää kiinnostusta ja syventää ymmärrystä sähköstä ilmiönä. Opetuskokonaisuudessa tutustutaan myös omaan asuinpaikkakuntaan tai johonkin lähellä sijaitsevaan kaupunkiin ja hyödynnetään geomediaa sen tarkastelussa. Tehtävissä pyritään huomioimaan kestävän kehityksen näkökulma sekä omien valintojen merkitys ympäristön kannalta.

Lue lisää »Sähköä kaupungissa