Siirry sisältöön

Varkauden VESO-päivillä 29.9.2018 pidettiin työpaja argumentointia painottavasta luonnontieteiden kouluopetuksesta. Työpajassa opettajien kanssa pohdittiin, kuinka he voisivat painottaa argumentointia oppitunneillaan. Argumentoinnin painottamiseksi opettajat suunnittelivat aineryhmittäin opetustuokiota työpajan ohjaajan avustuksella.

Alla on esimerkki maantieteen oppitunnille suunnitellusta opetustuokiosta.

Väestonkasvua käsittelevä opetustuokio

Opetuskokeilun aluksi oppilaat ottavat kantaa alla olevaan käsitesarjakuvaan.

Seuraavaksi oppilaiden on tarkoitus tutkia, millainen yhteys syntyvyydellä ja bruttokansantuotteella on keräämällä havaintoaineistoa eri valtioiden tiedoista. Tietolähteenä oppilaat voivat käyttää maantieteen oppikirjoja tai internet-sivustoja, kuten Globalis.fi. Oppilaat kirjaavat havaintonsa alla kuvattuun taulukkoon.

Taulukon täyttämisen jälkeen oppilaat pohtivat, mikä käsitesarjakuvan hahmoista vaikuttaa olevan eniten oikeassa kerätyn havaintoaineiston perusteella. Oppilaat muodostavat kerätystä havaintoaineistosta kuvaajan alla olevaan koordinaatistoon.

Lisätehtävänä oppilaat voivat kokeila vastaavanlaisen kuvaajan piirtämistä taulukkolaskentaohjelman, kuten Excelin avulla.

Lopuksi oppilaat kirjoittavat lyhyen pohdinnan, jossa he käsittelevät syntyvyyteen ja väestönkasvuun vaikuttavia tekijöitä. Kirjoituksen yhteydessä oppilaita voi ohjata esittämään näkemyksensä argumentin muodossa.

Tästä löytyy opetustuokion työohje pdf-tiedostona.

 

Kemiaa, ihmisen biologiaa ja matematiikkaa

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat ruoka-aineiden (hedelmien ja juomien) pH-arvoja ja tutkivat voiko makuaistia käyttää pH-mittarina.

 

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat perehtyvät pH-asteikkoon, digitaalisten pH-mittareiden toimintaan, luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, makuaistimusten muodostumiseen, hammasterveyteen ja keskiarvon ja/tai mediaanin määrittämiseen.
...jatka lukemista "Ruoka-aineiden pH-mittaukset"

Tietoa opettajalle

Alakouluun (vuosiluokille 4-6) suunnatussa oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan käsien puristusvoiman suuruutta. Tässä oppiainerajat ylittävässä kokonaisuudessa käsitellään fysiikan, matematiikan, biologian ja terveystiedon oppisisältöjä. Oppimiskokonaisuudessa on vahvasti esillä teemat:
 • massan ja voiman välinen suhde (1 kilogramma = 10 newtonia)
 • luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheet
 • matemaattisten kuvaajien tulkinta ja lukujen pyöristäminen
 • lihaskunnon merkitys terveydelle
 • tietokoneavusteisen mittaustekniikan käyttö

Oppimiskokonaisuus täydentää luontevasti fysiikkaan ja ihmisen biologiaan kuuluvien aiheiden opetusta.

Oppimiskokonaisuuden kesto vaihtelee 2-5 oppituntiin riippuen sen totetuksesta.
Alla on kuvattu eräs toteutustapa, jonka kesto on noin kolme oppituntia.

Toteutukseen tarvittavat välineet sekä työohjeet ja lisämateriaalit löytyvät listattuna tältä sivulta, joista työohjeet ja lisämateriaali sivun alareunasta. Katso myös Mitä jäi mieleen -osio (sivun alareunasta), jonka avulla voidaan arvioida käsiteltyjen oppisisältöjen oppimista.
...jatka lukemista "Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla"

Fysiikkaa, matematiikkaa ja ihmisen biologiaa (1-4 oppituntia)

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat rakentavat mittalaitteen, jonka avulla he voivat arvioida keuhkojen ilmatilavuuden suuruutta. Mittalaitteen toimintaperiaate on esitetty alla olevasta videosta.

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • perehtyvät keuhkojen toimintaan ja niissä tapahtuvaan kaasujen vaihtoon.
 • näkevät ja kokevat sen, että ilman on ainetta, joka vaatii ympärilleen tilaa.
 • perehtyvät luonnontieteellisen kokeen vaiheisiin ja luonnontieteille ominaiseen työskentelytapaan.
 • rakentavat mittalaitteen ja arvioivat sen avulla keuhkojensa ilmatilavuuden suuruutta.
 • pohtivat mitkä tekijät vaikuttavat keuhkojen ilmatilavuuden suuruuteen.
 • voivat harjoitella raportointia ja dokumentointia esimerkiksi Ipadejä käyttämällä

...jatka lukemista "Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen"

Fysiikkaa, liikuntaa, biologiaa ja terveystietoa (2-4 h)

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tutkivat hyppykorkeuttaan tietokoneavusteisen mittalaitteen avulla. Alla oleva video havainnollistaa mittalaitteen käytön.

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • tutustuvat tietokoneavusteiseen fysiikan mittaustekniikkaan
 • perehtyvät luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin
 • perehtyvät painopisteen käsitteeseen ja määrittävät kehonsa painopisteen
 • harjoittelevat eri hyppytekniikoita ja tutkivat niiden vaikutuksen hyppykorkeuteen
 • voivat hyödyntää matematiikan tietojaan ja taitojaan hyppykorkeuden määrittämisessä
 • voivat tarkastella hypyssä käytettäviä lihaksia ja lihasryhmiä
 • voivat harjoittelevat algoritmista ajattelua
 • työskentelevät toiminnallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä

...jatka lukemista "Hyppykorkeuden määrittäminen"